LEI MUNICIPAL Nº 679/2013, de 29 de janeiro de 2013.